Valitsuskommunikatsioon

Valitsuskommunikatsioon tähendab riigi suhtlemist avalikkusega ning selle suhtluse korraldamist. Valitsuskommunikatsiooni eesmärk on anda kodanikele infot Vabariigi Valitsuse tegevuse, poliitika ja eesmärkide ning nende põhjenduste kohta.

Kuna valitsuse iga tegu mõjutab kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone, on demokraatlikus riigis valitsustel kohustus kodanikele oma tegevust selgitada ning põhjendada poliitikaid ja eesmärke.

Et oleks selge, kuidas või keda mingi otsus mõjutab, peab suhtlemine ja selgitamine kuuluma valitsuse igapäevase tegevuse juurde planeerimisest kuni otsuste lõpliku elluviimiseni. Läbipaistvus ja valmisolek riigi tegutsemist arusaadavalt avalikkusele selgitada on hea riigivalitsemise üks tunnuseid. Sisuliselt informeeritud kodanikud on omakorda tugevamad kaasarääkijad riigi poliitikate ja arengusuundade kujundamisel.

Valitsuskommunikatsioon hõlmab nii valitsuskabineti kommunikatsiooni kui ministeeriumide ja neile alluvate riigiasutuste kommunikatsiooni.

Valitsuskommunikatsiooni põhiväärtused
 

Igal valitsuse teol on tulemused, mis mõjutavad kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone, ühiskonda või rahvusvahelist üldsust. Seetõttu on suhtlemine avalikkusega valitsuse töö väga oluline osa.

 • Jagame infot avatult
 • Räägime asjadest ausalt
 • Tajume oma sõnade kaalu
 • Oleme arusaadavad
 • Jääme erapooletuks
 • Põhjendame otsuseid
 • Arvestame kõigi osapooltega
 • Teeme koostööd
 • Õpime vigadest
 • Toetame uuendusi
 

Kõige üldisemalt on valitsuskommunikatsiooni eesmärk:

 • selgitada avalikkusele valitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi
 • hoida inimesi kursis nende õiguste ja kohustustega ja soodustada läbi sotsiaalkampaaniate käitumist, mis on kooskõlas avalike huvidega (nt turvalisuse tagamine teedel ja tervislikud eluviisid)
 • anda neile hädaolukorras käitumisjuhiseid
 • suurendada teadlikkust riigi toimimisest

Valitsuskommunikatsioon on apoliitiline
Valitsuskommunikatsiooni üks oluline põhimõte on apoliitilisus. Valitsuskommunikatsiooni üksus ei tegele kunagi ühegi erakonna huvide edendamise või poliitilise propagandaga.

Kommunikatsioon on osa juhtimisest
Kommunikatsioon ei ole ainult tehtud asjade arusaadaval viisil seletamine. Kommunikatsioon moodustab olulise osa iga valitsusasutuse strateegilisest juhtimisest. Kommunikatsioonijuht osaleb juhtkonna nõupidamistel ning peab olema kaasatud oluliste otsuste tegemisse.

 

Valitsuskommunikatsiooni valdkonnad
 

 • Ühtse valitsuskommunikatsiooni arendamine
  Valitsuse kommunikatsioonibüroo eesmärk on tagada, et inimesed saaksid valitsuse ja valitsusasutuste tegevuse kohta arusaadavat ja üheselt mõistetavat infot. Kommunikatsioonibüroo koordineerib ministeeriumide kommunikatsioonitegevusi ja põhimõtteid ning koolitab valdkonnas töötavaid spetsialiste.
   
 • Valitsusasutuste ühtse visuaalse identiteedi kujundamine
  Valitsus ja valitsusasutused töötavad tervikuna ühiste eesmärkide nimel ja see peab kajastuma ka visuaalselt. Valitsuse kommunikatsioonibüroo koordineerib valitsusasutuste ühtse visuaalse identiteedi loomist ja selle kasutusele võtmist.
   
 • Eesti Euroopa Liidu poliitikast teavitamine
  Valitsuse ülesanne on teavitada inimesi Eesti eesmärkidest ja tegevusest Euroopa Liidus ning Euroopa Liidu liikmelisusega seotud õigustest ja kohustustest. Samuti toetab valitsuskommunikatsioon kodanike osalemist Euroopa Liidu otsuste tegemisel.
   
 • Kriisikommunikatsiooni arendamine
  Valitsuse kriisikommunikatsiooni eesmärk on tagada, et kriiside korral on inimestel selge, mida nad oma elu, tervise ja vara säästmise tegema peavad. Kriisi võib tekitada loodusnähtus nagu torm, üleujutus ja epideemia või siis inimtegevus, näiteks keskkonnareostus, laialdased infrastruktuuri häired ja sõda. Kriisikommunikatsioon hõlmab ka infovahetust olukorrale reageerivate ametkondade, ettevõtete, vabaühenduste ja meediaorganisatsioonide vahel.
   
 • Avalikkuse teavitamine valitsuse tööst
  Valitsuse kommunikatsioonibüroo ülesanne on anda teada valitsuses ette valmistatavatest otsustest ning neid selgitada. Valitsusasutused konsulteerivad arengukavade ja õigusaktide eelnõude välja töötamisel nendega, keda kavandatavad otsused võivad mõjutada.

 

Kontakt

Valitsuse kommunikatsioonibüroo »
Telefon: 693 5710
E-post: press[at]riik[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 5. jaanuar 2021