Teadus- ja Arendusnõukogu materjalid

Teadus- ja Arendusnõukogu: „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport“ (2015)

 

Teadus- ja Arendusnõukogu tegi 2014. aasta veebruaris ülesandeks oma liikme Gunnar Okk juhtimisel koostada Eesti teaduse ja kõrghariduse kvaliteedi tõstmise eesmärgil ülevaatliku sõltumatu ekspertraporti „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport“.

Raport on suunatud algatama laiemapõhjalisele avaliku arutelu, kuhu peavad olema kaasatud ülikoolid ja teised teadusasutused ning ettevõtlusorganisatsioonid. Oma arutelus avaldas TAN põhimõttelist toetust teadusasutuste ja kõrgkoolide võrgu konsolideerimiseks, dubleerimise ja õppekavade arvu vähendamiseks.

 

Teadus- ja Arendusnõukogu arutelupaber ja uue arengukava koostamine (2012)


Teadus- ja Arendusnõukogu nõupidamisel 12.06.2012 käsitleti uue teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni arengukava koostamisega seotud põhiküsimusi. Seminari vormis toimunud nõupidamise ettevalmistusena koostas Riigikantselei strateegiabüroo 2012. a veebruarist aprillini nõukogu liikmetega läbi viidud intervjuudest kogutud seisukohtade ja hilisemate täienduste põhjal arutelupaberi. Nõupidamise tulemusena otsustati kinnitada arutelupaberis toodud tähelepanekud ja soovitused Teadus- ja Arendusnõukogu raportina, mida soovitatakse arvestada uue arengukava koostamisel.

Arutelude tulemusel kerkis esile neli teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika põhisuunda, millega aastateks 2014-2020 ette valmistatav strateegia peaks arvestama.

  • Täpsem valdkondadevaheline prioriseerimine ja paremate valdkondade vaheliste seoste loomine
  • Inimeste väärtustamine ja arendamine
  • Teaduse ja ettevõtluse parem seostamine
  • Selgete taristu arendamise põhimõtete paikapanek

Iga teema kohta on toodud järeldused ja pakutud lahendused ning vastavalt on struktureeritud ka Teadus- ja Arendusnõukogu arutelupaber (pdf) » (104.75 KB)

 

Teadus-ja Arendusnõukogu raport (2010)


Riigikantselei strateegiabüroo koordineerimisel ja TANi liikmete Linnar Viigi ja Allan Martinsoni eestvedamisel koostati 2010. a sügisel raport, kus on kirjas rida meetmeid, mida oleks võimalik teha veel paremini, et Eesti innovatsioonivõimekust erinevates sektorites tõsta ning paremat innovatsioonikeskkonda luua. Selle koostamise taustaks analüüsiti erinevate majandussektorite lisandväärtust ja kasvutempot, varasemaid poliitikasoovitusi ja konsulteeriti lisaideede saamiseks eri majandusvaldkondades tegutsevate ettevõtjatega.

23. novembri 2010. a TANi istungil tutvustati raportit autorite märgukirjana ning see kinnitati pärast täiendusettepanekuid TANi raportina. Raport panustas ka uue konkurentsivõime kava "Eesti 2020" koostamisse.

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2016