Teadus- ja Arendusnõukogu

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes, suunates seeläbi rahvusliku teadus- ja arendus- ning innovatsioonisüsteemi arengut.

Nõukogu töö tugineb kahele alalisele komisjonile, mis keskenduvad teadus ning innovatsioonipoliitikale. Komisjone juhivad vastavalt haridus- ja teadusminister ning ettevõtlusminister. Alalise komisjoni sujuva töö ning ülesannete igapäevase täitmise eest vastutab ministeeriumi poliitikanõunik. Vajadusel luuakse spetsiifiliste ülesannete lahendamiseks täiendavaid komisjone.

Teadus- ja Arendusnõukogu on 15-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus. Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgselt peaminister, valdkondade eest vastutavad ministrid (haridus- ja teadusminister ning ettevõtlusminister), üks peaministri nimetatud Vabariigi Valitsuse liige ning kaheksa Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liiget. Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on peaminister.

Praegused liikmed

 • Esimees: peaminister
 • Liikmed:
  • haridus- ja teadusminister
  • rahandusminister
  • väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
  • Arto Aas
  • Jaak Aaviksoo
  • Toomas Asser
  • Tiit Land
  • Toomas Luman
  • Gunnar Okk
  • Maive Rute
  • Mart Saarma
  • Tarmo Soomere
  • Toomas Tamsar
  • Oliver Väärtnõu


Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2019. a korraldus nr 281 „Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine"

 

Teadus- ja Arendusnõukogu istung Stenbocki majas 1.10.2019. Foto: Jürgen Randma

 

Nõukogu ülesanded


Teadus- ja Arendusnõukogu esimees on peaminister, nõukogu ülesanded ja formeerimise põhimõtted määratletakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusega.
 

 • nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes;
 • esitab Vabariigi Valitsusele oma seisukoha ministeeriumide esitatud riiklike teadus- ja arendustegevuse programmide kohta;
 • esitab Vabariigi Valitsusele igal aastal Eesti teadus-ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid;
 • nõustab Vabariigi Valitsust riigieelarve eelnõu kujundamisel teadus- ja arendustegevuseks ettenähtud summade osas erinevate ministeeriumide ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise liikide kaupa;
 • nõustab Vabariigi Valitsust riigi teadus- ja arendusasutuste asutamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel;
 • nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendusasutuste evalveerimise tingimuste ja korra kehtestamisel;
 • täidab muid talle seadusega pandud või Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

 

 

Kontakt

 

Anne Jürgenson

strateegiabüroo nõunik

 

 

 Telefon: 693 5622
anne.jurgenson[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 30. september 2020