Strateegia "Eesti 2035" toimunud üritused

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest. Siin asub ülevaade seni toimunud üritustest.

 

Toimunud üritused

November 2020

Riigi pikaajalise arengustrateegia arutelud algasid Riigikogus

 

 • Riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" eelnõu esimene lugemine Riigikogus 25. novembril. Strateegia "Eesti 2035" esimesel lugemisel tegi ettekande peaminister Jüri Ratas öeldes sissejuhatuseks, et riigile eesmärgi andmiseks ei vaja Eesti üht säravat loosungit või kampaaniat, vaid pikaajalist plaani, mis puudutab ühtviisi kõiki Eestimaa inimesi. Esimesel lugemisel oli arutelu eelnõu ümber väga aktiivne, küsimused puudutasid nii seatud sihte kui ka nende haakuvust valitsuse igapäevatööga. 
 • Peaministri ettekanne eelnõu esimesel lugemisel on siin
 • Eelnõu menetluskäik ja materjalid on siin

Oktoober 2020

Riigi pikaajalise arengustrateegia arutelud jätkusid valitsuses ning eelnõu anti üle riigikogule

 

 • Peaminister Jüri Ratas esitas "Eesti 2035" strateegia riigikogule menetlemiseks 12. oktoobril. Peaminister Jüri Ratas esitas Riigikogule valitsuse poolt heaks kiidetud riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" ning tegi sel puhul poliitilise avalduse, mille teksti saab lugeda siit.
 • Valitsus kinnitas riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" eelnõu 8. oktoobri istungil. Valitsus kiitis heaks ning saatis 12. oktoobril riigikogule pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“. Arengustrateegia peamisse fookusesse jäid meie inimeste tervis, valmisolek muutusteks ja suhe elukeskkonnaga. Eelnõu on kättesaadav siin.

 

August 2020

Arvamusfestivalil, 14.-15. augustil "Eesti 2035" teemaalal oli sedakorda riigikantselei ja rahandusministeeriumi haldusala vedada kokku viis arutelu. Kõik teemad pöörasid pilgud tulevikku ning koondasid mõtteid olulistel, Eesti inimesi ja ühiskonna arengut mõjutavatel teemadel nagu näiteks meie inimeste tervis, regionaalsed lõhed, noorte nägemus Eestist või tööturu areng. 

 

 • Kas andmed ja tehnoloogia päästavad elusid? - 14. august kl 12 
  Eesti seisab silmitsi ühiskonna vananemisega seotud muutustega ka tervishoius. Uudsed raviviisid on kallid ning inimeste ootused heaolule ja tervishoiusüsteemile suurenevad, mistõttu on tähtis roll nii koostööl ja inimeste terviseteadlikkusel kui ka andmete kasutamisel. Annika Uudelepa juhitud arutelu keskendus sellele, kuidas saab tehnoloogia ja andmete kasutamine parandada Eesti inimeste tervist ning kui palju on inimesed üldse valmis oma terviseandmeid jagama. Arvamuste ja andmetega lõid arutelus kaasa valdkonnas töötavad eksperdid ja teadlased.
 • Eksperimendid avalikus sektoris: inimkatsed või tööriist poliitika kujundamisel? - 14. august kl 16
  Eksperimenteerimine avalikus sektoris on vastuoluline teema. Eksperimenteerimine võiks olla hea viis üha komplekssemate poliitikaprobleemide tõendupõhiseks lahendamiseks ja innovatsiooniks avalike teenuste pakkumisel. Samal ajal tõstatuvad ka küsimused eetikast, põhiseaduspärasusest ja skaleeritavusest. Seega keskendus arutelu küsimustele, kuidas katsetada midagi raputavalt uuenduslikku ja tekitada ruum ideede kiireks testimiseks ilma olemasolevate normidega vastuollu minemata. Arutelu algatas avaliku sektori innovatsioonitiim ning seda juhtisid Merilin Truuväärt ja Daniel Kotsjuba.
 • Noored ja tulevik: mis annaks noortele nii tugevad juured kui ka tugevad tiivad? - 14. august kl 18
  Aruteluring keskendus noortele - milliseid mõtteid mõtlevad Eesti noored oma tulevikust ning enda suhtest Eesti ja laiema maailmaga? Millel põhinevad noorte hoiakud Eesti riigile mõeldes? Kuidas sobivad kokku globaalse maailma külgetõmme ning oma juurte väärtustamine ja hoidmine? Mida Eesti noorte jaoks tähendab? Oma mõtteid ja arvamusi jagasid strateegilise kommunikatsiooni eksperdi Kersti Luha modereerimisel väga erineva kogemuse ja taustaga noored vanuses 14-26 eluaastat.
 • Ei ole üksi üksi maa, kuid siiski on Ida-Virumaa? - 15. august kl 14
  Regionaalsed lõhed on meie väikses Eestis väga suured – seda muu hulgas nii sissetulekute, tööhõive, vaesuses elavate inimeste osakaalu kui ka ettevõtlusaktiivsuse lõikes. Teema harutamine keskendus küsimusele, kuidas saavutada olukord, et Ida-Virumaa ei kaotaks igal aastal ca 5000 inimest, kes ei leia seal tööd ega rakendust. Mida ja kui palju annab ära teha EL toetustega ning kui palju saame juba täna ise majanduse ümberkorraldamiseks ära teha. Vestlust vedas Jana Budkovskaja, kes on Prototroni tegevjuht ning Narva Loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja. 
 • Tööturg ei ole ööklubi - 15. august kl 18
  Vanus on nagu kvantfüüsika suurus: see tekib siis, kui teda vaadeldakse või mõõdetakse. Tööandjad, poliitikud ja teadlased on jõudnud samale järeldusele selle kohta, kuidas reageerida ühiskonna vananemisele (prognooside kohaselt on 2035. aastal iga neljas Eesti elanik vanem kui 65aastane) - tuleb kasutada vanemas eas inimeste potentsiaali. Arutelu kutsus Tiina Tambaumi eestvedamisel üles arutama ja analüüsima, kuidas kasutada inimeste võimeid ja kogemusi n-ö terve elukaare ulatuses, mitte ainult noores eas. 

 

Fotod "Eesti 2035" ülalkirjeldatud aruteludest

Arvamusfestivali fotod kõikidest aruteludest

Arutelud on järelkuulatavad siin

Märts 2020

Märtsis toimuvad mitmed kohtumised ministeeriumide esindajatega ning Riigikogu komisjonidega. Samal ajal jätkub strateegia eelnõu täiendamine ja kooskõlastuseks ettevalmistamine.

 

 • 11. märtsil toimus strateegia mustandi tutvustus ja arutelu katuspartneritega, et täiendada eelnõu teksti. Arutelu esimeses osas tutvustasime esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu ja tausta, seejärel andsime ülevaate EL uue toetusperioodi ettevalmistustest ning pidasime partnerite aktiivsel osalusel aru, mida veel strateegiasse lülitada ja mida muuta.

Veebruar 2020

Veebruaris toimusid mitmed kohtumised ministeeriumide esindajatega ning Riigikogu komisjonidega. Samal ajal jätkus strateegia eelnõu täiendamine ja ettevalmistamine.

 

 • 19. veebruaril leidis aset poolepäevane strateegia arutelu ministeeriumide esindajatega eelnõu teksti täienduste osas. Arutelul tutvustasime esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu. Seejärel arutasime läbi eelnõu sisu ja kogusime veel muudatusettepanekuid reformide pakettidesse ja indikaatoritesse.
 • Kogu veebruari vältel jätkusid kohtumised ka riigikogu komisjonides ning katuspartneritega. Kohtumiste fookuses oli anda ülevaade strateegia sisust ja ülesehitusest ning arutada vajalikke muudatusi nii reformides, vastutajates kui ka seatud indikaatorites.

Jaanuar 2020

Jaanuaris korraldasime kohtumisi riigikogu liikmete, katuspartnerite ja ministeeriumide esindajatega ning viisime läbi eesti keelest erineva emakeelega huvirühmadega arutelusid.

 

 • 13. jaanuaril toimus arutelu eesti keelest erineva emakeelega huvirühmade esindajatega. Arutelul tutvustasime strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu, pidasime debatte huvirühmade esindajatega ning kogusime täiendusi reformide pakettidesse.

Seminari fookuses olid strateegialoome protsessi käigus sõnastatud ettepanekud tulevaste olulisimate reformide osas. Sellel teemal mõtlesid kaasa 85 osalejat. Esindatud olid vabakond, rahvusvähemuste kultuuriseltsid, ettevõtjad, ametnikud, teadlased, kirjanikud ja ühiskonna aktivistid. Arutelu olulise fookusena käsitleti piirkondlikke ja sotsiaalseid erinevuste vähendamise võimalusi.

Materjalid

 

 • 22. jaanuaril tutvustasime strateegia "Eesti 2035" tööversiooni Riigikogu liikmetele. Andsime ülevaate strateegia loomise protsessist ning edasisest ajakavast, arutlesime riigikogu liikmetega kahel põletaval teemal - haridusküsimused ning tervis ja sotsiaalkaitse. Viisime arutelule tuginedes sisse mitmeid muudatusi strateegia reformidesse.

Detsember 2019

Detsembris korraldasime taas üle-eestilised seminarid, et anda ülevaade strateegia koostamisest ja vaheseisust ning arutada kõikide huvilistega koondatud reforme ja eesseisvaid muudatusi. Samal ajal jätkus töö strateegia eelnõu koostamisega.

 

 • 2.-6. detsember toimusid üle-eestilised avalikud seminarid strateegia "Eesti 2035" vaheseisu tutvustamiseks ning reformiettepanekute täiendamiseks.

  Tutvustasime strateegia koostamise hetkeseseisu ning reformide pakette, seal hulgas andsime ülevaate strateegia seostest uue EL struktuuritoetuste perioodi ettevalmistustega. Oluline fookus oli ühisel arutelul reformide ja võtmetegevuste täiendamisel ning edasiarendamisel. Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid! 

Seminarid toimusid:

 • 2.12. Tallinna Radisson Blu konverentsikeskuses kl 13-17
 • 3.12. Tartu Dorpati konverentsisaalis kl 13-17
 • 4.12. Pärnu muuseumis kl 13-17
 • 5.12. Kohtla-Järve Kultuurikeskuses kl 13-17
 • 6.12. Viljandi Pärimusmuusika Keskuses kl 10-14

Materjalid - seminari ettekanded

November 2019

Novembris korraldasime seminarid noorte, valdkondlike ekspertide, sotsiaalpartnerite ja huvirühmade esindajatega senise töö edasiarendamiseks ning reformide paikasaamiseks. Samuti toimusid konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodi ettevalmistamiseks ning algas strateegia "Eesti 2035" eelnõu koostamine. 

 

 • 1. novembril seminar teemadel - majandus ja kliima, ruum ja liikuvus, riigivalitsemine. Arutelu toimus võtmepartnerite, ekspertide ja huvirühmade esindajatega Olümpia hotelli konverentsikeskuses.

Andsime ülevaate strateegia ''Eesti 2035'' hetkeseisust ning tutvustasime seniseid töö tulemusi. Üheskoos arutati ja täiendati reformide listi ning võtmetegevuste kava. Koostöös Arenguseire Keskus hindas ka reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses. 

Ajakava:
09:30 Kogunemine ja registreerimine
10:00 Seminari avamine ja sissejuhatus
10:30 Tulevikustsenaariumite arutelu (Arenguseire Keskus)
11:30 Reformide arutelu
13.00 Päeva kokkuvõte ja lõuna
 

Materjalid - seminari ettekanded

 • 8. novembril toimusid üle-eestilised osaluskohvikud Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel

8. novembril toimusid üle Eesti osaluskohvikud, mis tõid ühise arutelulaua ümber 13-30aastased noored, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad, et pakkuda vajalikud muudatused riigi arengukavadesse ja strateegiatesse. Sisendit kogusime ka “Eesti 2035” strateegiasse, läbivate teemadena tõid noored välja vaimse tervise edendamise vajalikkuse, koolisüsteemi paindlikumaks muutmise ja valikainete osakaalu kasvatamise, huvihariduse suurema integreerimise kooli õppeainetega ning koolikoormuse ülevaatamise. Kokku korraldati 10 kohvikut erinevates Eesti paikades, strateegia tiim osales aruteludes Ida-Virumaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Harjumaal. "Eesti 2035" strateegia arutelud keskendusid tööjõu ja oskuste ning tervisevaldkonnale.

Vaata osaluskohvikute kohta lähemalt siit.

 

 • 15. novembril osalemine Saare maakonna arengukonverentsil

Konverentsi eesmärk oli keskenduda Saare maakonna arengustrateegiale ning visioneerida Saare maakonna tulevikku aastal 2035. Tutvustasime konverentsil strateegia "Eesti 2035" töö vahetulemust ning arutasime peamiseid Eesti ees seisvaid arenguväljakutseid ja -võimalusi.

Konverents on järelvaadatav siit

Oktoober 2019

Oktoobris jätkusid kohtumised ministeeriumide valitsemisaladega, et analüüsida läbi koondatud reformide ettepanekud ning valmistuda läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodiks. Koostöös Arenguseire Keskusega hindasime reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses.

 

 • 1.-3. oktoobril eelkonsultatsioonid Euroopa Komisjoniga 

Oktoobri alguses toimusid eelkonsultatsioonid Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuse perioodi osas. Läbirääkimiste osaks oli "Eesti 2035" strateegiasse koondatud pikaajaliste reformide ja võtmetegevuste arutelu, et kaardistada need tegevused ja prioriteedid, mille rahastamisel oleks võimalik kasutada struktuurifondide 2021+ vahendeid. 
 

 • 4.-9. oktoobril temaatilised seminarid ministeeriumidega

​Oktoobris toimusid ministeeriumide esindajatega arutelud kolmel suuremal teemal - "Tervis ja sotsiaalkaitse", "Ruum ja liikuvus", "Majandus ja kliima".
 

 • 15. oktoobril seminar "Inimene" võtmepartnerite, ekspertide ja huvirühmade esindajatega Olümpia hotelli konverentsikeskuses

Seminari eesmärk oli anda ülevaade strateegia ''Eesti 2035'' hetkeseisust, tutvustada seniseid töö tulemusi ning üheskoos arutada, edasi arendada ja täiendada reformide ning võtmetegevuste kava. Koostöös Arenguseire Keskusega hindasime ka reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses. 

Ajakava:
09:30 Kogunemine ja registreerimine
10:00 Seminari avamine ja sissejuhatus
10:30 Tulevikustsenaariumite arutelu (Arenguseire Keskus)
12:00 Lõuna
12:30 Reformide arutelu
13.30 Päeva kokkuvõte
 

September 2019

Septembris toimusid kohtumised ministeeriumide valitsemisaladega, et analüüsida läbi varasematelt seminaridelt ja aruteludelt koondatud reformide ettepanekud ning valmistuda läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodi osas. Jätkus koostöö Arenguseire Keskusega, et hinnata reformide töökindlust tulevikustsenaariumide valguses.

 

 • 23. ja 27. septembril toimusid ministeeriumidega kaks teematilist seminari - "Riigivalitsemine" ja "Oskused ja tööturg". 

9.-10. august 2019 Arvamusfestivali arutelud

Strateegia „Eesti 2035“ sisustas sel aastal  Arvamusfestivalil eraldi teema-ala, kus kahel päeval 9.-10. augustil toimusid kaheksa arutelu Eesti tuleviku teemal, millest kolm riigikantselei ja rahandusministeeriumi vedada."Eesti 2035" ala oli festivali korraldajate sõnul kõige rahvarohkem ning kolme arutelu käis kuulamas üle paarisaja inimese.

 • Aasta 2053 - 9.08.2019, kl 18 
  Kas pidevad uuendused ja tehnoloogiad aitavad suurendada meie ühiskonna ühtsust ja teenustele ligipääsu ning heaolu või hoopis vastupidi? Kas riigi roll on tulevikus olla uute lahenduste suurim katsetaja ja ingelinvestor või siiski mitte? Kujutasime ennast aastasse 2053 ning mõtlesime, milline on meie argipäev muutunud tehnoloogilises reaalsuses ning millised muudatused peame täna tegema, et 2035 oleks Eesti paik, kus tahame elada. Eesmärk oli tajuda, kui ambitsioonikad me saame "Eesti 2035" strateegias olla ning millised lahendused või teemad panevad inimesi mõtlema ja ümber mõtlema.

  Arutelus osalesid Eesti president Kersti Kaljulaid;  Henry Kattago, riigikantselei strateegiabüroo juht ja "Eesti 2035" vedaja; Annika Uudelepp, OECD vanemnõunik; Tarmo Jüristo, Praxise juht. Arutelu modereerib koolitaja ja produtsent Ivo Visak.
  • Arutelu salvestust saab kuulata siit
  • Fotogalerii on kättesaadav siin
    
 • Aastal 2035 õpin ja töötan, kui tahan - 10.08.2019, kl 14

  Täna õpivad vaid noored ja siis, kui kästakse ja mida nõutakse. Kas ja kuidas on õppimine seotud tulevikuga? Kui ma tahan 2035. aasta augustikuu reede hommikul seenel käia või hoopis Wall Street’il JPMorganis investeerimislepingut sõlmida, siis mida ja kuidas pean ma õppima? Arutasime erinevas vanuses ja õpikogemusega osalejatega, mida läbi inimese elukaare tuleks meie elukorralduses muuta. Mis teemadega peame tegelema ning milliseid reforme ellu viima? Otsisime uusi ideid, kannapöördeid võimaldavaid lahendusi ja toimivaid reforme.  

  Arutelus osalesid Kea Kruuse, ühiskonnaaktivist ja jurist; Steven-Hristo Evestus, Vaba Lava juht, endine juhtiv riigiprokurör; Ulvi Vilumets, Jõhvi Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppetooli juht ja õpetaja; ekspertidena Heleri Reinsalu riigikantseleist ja Tanel Ross rahandusministeeriumist. Teemat vedas Karl-Andreas Sprenk Eesti noorteühenduste liidust.
  • Arutelu salvestust saab kuulata siit
  • Fotogalerii on nähtav siin
    
 • Mis on Eesti alus, öeldis, sihitis? - 10.08.2019, kl 18 
  Eestis elavad arukad ja tegusad inimesed, meie majandus on tugev ja meie ühiskond koostöömeelne. Et need, aga mitmed teisedki Eestile seatud pikaajalised sihid meie igapäeva otsustes kaotsi ei läheks, koondame riigi strateegiasse „Eesti 2035“ ka kõik vajalikud reformid ja muudatused. Kogusime festivali kahe päeva jooksul inimeste ettepanekuid Eestile oluliste muudatuste kohta ning oma viimases arutelus asusime neid ühiselt analüüsima ja edasi arendama. Viisime kohapeal läbi praktilise töötoa, kus igal osalejal on võimalik anda konkreetne ja oluline sisend Eesti pikaajalisse strateegiasse ning pakkuda välja vajalikud muutused meie tuleviku kujundamiseks. Sõnastasime koos – kes me tahame olla ja kuhu ühiskonnana areneda aastaks 2035 ning mida selleks on teha vaja.

  Arutelu vedasid Eili Lepik riigikantseleist ja Magnus Urb rahandusministeeriumist ning teemasid juhtisid: Ott Karulin, Heleri Reinsalu, Ivar Hendla, Laura Viilup ja Marten Kaevats riigikantseleist; Triin Tomingas ja Raiko Puustusmaa rahandusministeeriumist.
  • Arutelu salvestust saab kuulata siit
  • Fotogalerii on nähtav siin
  • Arutelule esitatud ettepanekud on siin (67.12 KB)

Kui on küsimusi seminaride kohta, siis palun kirjuta: eesti2035[at]listid.rk[dot]ee

8.-16. august 2019 Ametnike välitööd Kagu-Eestis

Selle aasta ametnike välitööd tõid ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägiti läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks ning seosed riigi pikaajaliste eesmärkidega. Välitööde raames toimunud raha ja strateegia seminar keskendus strateegia „Eesti 2035“ seostele Kagu-Eesti arenguga.

Teiste ideede hulgas pakuti seminaril välja programm, mis kutsuks noori pärast õpinguid tagasi koju, et nad panustaksid kodukandi arengusse. Seminaril esines „Eesti 2035“ nimel riigikantselei strateegiabüroo direktor Henry Kattago ning päeva juhtis rahandusministeeriumi strateeg Magnus Urb.

 • Kokkuvõtte „Eesti 2035“ raha ja strateegia seminari ideedest on kättesaadav siin
 • Ametnike välitööde kõiki teemasid koondav info aga siin ning loometalgute salvestus siin  

 

3.-13. juuni 2019 seminarid üle Eesti

Seminaridel osalesid "Eesti 2035" strateegiast huvitatud, kus arutasime ja täiendasime üle-riigilise arvamuskorje ning ekspertide arvamuse baasil sõnastatud Eesti pikaajalisi strateegilisi sihte. Samuti analüüsisime ja arendasime seminaridel edasi sihtide saavutamiseks vajalikke lahendusi ning reforme.

 • 3.06. Paides Muusika- ja Teatrimaja 1. korruse suures saalis (Pärnu 18, Paide) kl 13.30-17.00
 • 4.06 Tartus Tartu Ülikooli muuseumi 3. korruse valges saalis (Lossi 25, Tartu) kl 13.30-17.00
 • 5.06. Narvas Vaba Lava Narva teatrikeskuse ruumis ''BlackBox'' (Linda 2, Narva) kl 13.30-17.00
 • 7.06. Tallinnas Lauluväljaku 2. korruse saalis (Narva mnt 95, Tallinn) kl 9.30-13.00
 • 10.06. Pärnus Estonia Resort hotelli konverentsikeskuses (A.H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu) kl 13.30-17.00
 • 11.06. Kuressaares Kultuurikeskuses (Tallinna 6, Kuressaare) kl 12.30- 16.00

 

Fotod üritusest on saadaval siin

Kui on küsimusi seminaride kohta, siis palume kirjutada: eesti2035[at]listid.rk[dot]ee

22. aprill - 10. juuni 2019 arvamuskorje - millises Eestis soovid aastal 2035 elada?

 • Arvamuskorje toimus 22.04.-10.05.2019 e-küstlusena aadressil eesti2035.ee ning paberankeedina raamatukogudes.
 • Kokku osales ligi 14 000 inimest, kõige aktiivsemad vastajad olid noored vanuses 20-30 eluaastat. 
 • Kõige olulisemaks peavad inimesed riigi arengus turvalisust, vabadust, looduslikkust. 
 • Tulemused on üheks aluseks riigi pikaajaliste sihtide seadmisele, reformide kavandamisele ning investeeringute plaanimisele.
 • Arvamuskorje kokkuvõte on saadaval siin. (5.52 MB)

15. mai 2019 - ekspertide ja mõtlejate töötuba

 • Seminar toimus 15. mail Hiltoni hotelli (Fr. R. Kreutzwaldi 23) konverentsisaalis kl 13-16.30.
 • Eemärk: Seminari eesmärk oli arutleda ekspertide ja mõtlejatega koos, millised peaksid olema Eesti strateegilised sihid  aastaks 2035 ning kuidas neid saavutada. Arutelu aluseks olid arenguvajaduste paberid ning üle-eestilise arvamuskorje tulemused.
 • Ülesehitus: arutelu
 • Sihtrühm: katuspartnerid, eksperdid

Päevakava:

13:30 ,,Eesti 2035’’ ülevaade: riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago ning seminari juhid Eili Lepik ja Magnus Urb
13:55 Seminari ülesehitus
14:05 Strateegiliste sihtide töötuba
14:55 Kokkuvõte
15:15 Reformide töötuba
16:05 Kokkuvõte
16.25 Seminari kokkuvõte

Fotod üritusest on saadaval siin

  12. veebruar 2019 - "Eesti 2035“ strateegia arenguvajaduste arutelu

  • Seminar toimus 12. veebruarul Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuse 2. korruse Hansa saalis (Räva Puiestee 3, Tallinn) 
  • Eemärk: Seminari eesmärk on töörühmadelt saadud sisendi põhjal koostatud riigi arenguvajaduste- ja võimaluste tutvustamine ning nende sisuline läbi arutamine.
  • Ülesehitus: arutelu
  • Sihtrühm: kõik huvitatud

  Päevakava:

  14:00 Sissejuhatus päeva
  14:05 Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, avakõne
  14:30 Riigikantselei strateegiadirektror Henry Kattago, "Eesti 2035" koostamisest
  14:45 Arenguvajaduste tutvustus ja grupiarutelud
  16:45 Kokkuvõte

  Fotod üritusest on saadaval siin

  5. veebruar 2019 - „Eesti 2035“ strateegia arenguvajaduste arutelu (vene emakeelega kogukonnale)

  • Seminar toimub 5. veebruaril Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Toompuiestee 27, Tallinn).
  • Eesmärk: Seminari eesmärk on töörühmadelt saadud sisendi põhjal koostatud riigi arenguvajaduste- ja võimaluste tutvustamine ning nende sisuline läbi arutamine.
  • Ülesehitus: arutelu

  • Sihtrühm: kõik huvitatud, kes soovivad osaleda venekeelses arutelus

  Päevakava:

  12:00 Kogunemine
  12.45 Ülevaade EE2035 tegevustest
  13:20 Arenguvajaduste tutvustus ja arutelu
  15:30 Kokkuvõte

   

  Fotod üritusest leiab siit

  20. juuni 2018 - strateegia "Eesti 2035" avaseminar

  Üldinfo

  • Seminar toimus 20.6.2018 kell 10-13 Swissotelis Tallinnas.
  • Seminaril osales 167 inimest, kes esindasid üle 100 erinevat organisatsiooni. 
  • Seminari avas peaminister Jüri Ratas. Sellele järgnes strateegia „Eesti 2035“ tutvustus Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago poolt. Toimus paneeldiskussioon kus osalesid Helen Sildna, Kaspar Oja ja Sandor Liive. Seminar lõppes suure aruteluga. Ürituse moderaatoriks oli Indrek Treufeldt.

  Kokkuvõtted

  Ootused strateegiale

  • „Eesti 2035“ tulemiks peavad olema väärtuspõhised eesmärgid ja vastutustundlik kokkulepe, kuidas tagada loodus-, sotsiaal- ja majanduskeskkonna tasakaalustatud areng.
  • Strateegia peab olema piisavalt üldine, aga andma arengusuunad ja sihid.
  • Strateegiaga ei saa ära planeerida kõiki valdkondi ja kõiki detaile. Samas peab strateegias olema piisavalt konkreetsust ja seost eesmärkide saavutamiseks vajalike vahenditega.
  • Keskne eesmärk peaks olema selline, mille osas igaüks saab mõelda, kuidas tema tegevus eesmärgi saavutamisele kaasa aitaks.
  • Riigi roll on luua võimalused, et inimesed saaksid tegutseda heaolu suurendamiseks (võimalused hariduseks, ettevõtlusega tegelemiseks, ühiskonnas kaasa rääkimiseks ja panustamiseks jne).
  • Strateegia peab käsitlema ka tööstussektori rolli majanduses ja ühiskonnas.
  • Strateegia peab tähtsustama Eesti iseseisvat säilenõtkust (sh energeetika ja põllumajandus), kus ollakse vastupidavad välistele mõjudele ning kus laiapõhjalised välislepped on eelkõige tugi meie põhitugevustele.
  • Aastat 2035 tuleb võtta mitte kui lõpp-punkti, vaid ühte vaheetappi edasises arengus (üks etapp aastani 2118) – ehk strateegia peab käsitlema ka seda, kuidas minna edasi peale aastat 2035.
  • „Eesti 2035“ peab sünkroniseerima olemasolevad strateegiad.
  • Strateegiasse tuleks sisse planeerida mehhanism, mis aitaks muutuva olukorraga kohaneda.
  • Kaaluda strateegia kinnitamist Riigikogus.

  Ootused strateegia koostamisele

  • Lõpliku strateegiadokumendi kõrval on olulise tähtsusega ka strateegia koostamise protsess ise.
  • Aktiivne osalemine strateegia koostamisel loob eeldused ka osalemiseks strateegia elluviimisel ja suuremad võimalused strateegiaga kokkulepitud eesmärkideni jõudmiseks.
  • Tuleb vaadata laia pilti, mis maailmas toimub (nt keskkonnatrendid, rahvastikutrendid, julgeolekuolukord, ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid). Ei tohi jääda Eesti-keskseks ja ainult kohalikest ja valdkondlikest eesmärkidest lähtuda.
  • Lisaks sellele, et maailmas toimuv mõjutab Eestit, on vaja mõelda ka sellele, kuidas Eesti maailma mõjutab (nt läbi EL-i, NATO, ÜRO).
  • Strateegia koostamisel vaadata alternatiive – võimalikud alternatiivsed arengutrendid maailma tasandil ning võimalikud alternatiivid Eesti jaoks.
  • Võimalikult palju kasutada olemasolevaid analüüse ja teadmisi.
  • Võimalikult palju kaasata eri valdkondade eksperte ning soodustada omavahelist koostööd ja multiidistsiplinaarsust.
  • Kasutada võimalikult lihtsat ja arusaadavat keelt ja vähem kantseliiti.
  • Strateegia koostamisel tuleks leida uudne ja tõhus metoodika, mis aitaks valdkondlikest silotornidest välja tulla ja eri tasandi ja eri valdkondade inimesi ühe laua taha tuua.
  • Valdkonnapõhise lähenemise asemel kasutada probleemikeskset lähenemist. Vajalik määratleda tähelepanu vajavad aspektid ja mõelda, keda ja kuidas selles küsimuses osalema saada.
  • Tekitada strateegiat haldav grupp, kes alternatiivsed valikud koondab.
  • Vaja vältida strateegiapopulismi – strateegia peab olema valdkondadeülene ja erakondadeülene. 

  Ettepanekud kaasamise/osalemise korraldamiseks

  • Kaasamise asemel rääkida osalemisest. Vaja on aktiivset osalemist.
  • Kaasamisel/osalemisel mitu eesmärki: 1) ideekorje; 2) osalemis- ja omanikutunne, mis suurendab strateegia elluviimise tõenäosust ka pärast selle vastuvõtmist; 3) õppeprotsess.
  • Kaasamine kui hariduslik protsess – kodanike ja ühenduste harimine, ühise mõttevälja loomine (nt arusaam sellest, millised tegevused tuleks planeerida strateegiatega ja millised mitte).
  • Osalejatel on protsessis võimalus oma mõtted välja tuua, aga on ka võimalus teiste mõtteid ja eesmärke kuulata, et selgeks teha ühisosa ja erinevused  ning leida üles sarnaselt mõtlejad.
  • Kaasamine ja osalemine ei tohi olla teemapõhised, vaid probleemipõhised. St arutelusse tuleb kaasata erinevate valdkondade esindajaid.
  • Enne arutelukoosolekut vaja kvaliteetseid taustamaterjale ja ühiseid lähtepunkte.
  • Osalejatelt oodatakse, et enne arutelukoosolekuid on seisukohad läbi mõeldud ja mõtted koondatud.
  • Osalejatelt oodatakse, et oldaks oma väljaütlemistes ausad.
  • Vaja luua ka nn mitteorganiseerunud aktiivsetele kodanikele (st neile, kes esindusorganisatsiooni ei kuulu) võimalus osalemiseks.
  • Luua ligipääs ja võimalus osalemiseks noortele, erivajadustega inimestele, eesti keelest erineva emakeelega eestimaalastele, välismaal elavatele eestimaalastele, Eesti sõpradele jt.
  • Kaasata kohalikke omavalitsusi läbi Eesti katusorganisatsiooni (Eesti Linnade ja Valdade Liit).
  • Osalemisprotsessis kasutada olemasolevaid veebikeskkondi, osalemisplatvorme, ühisloomefunktsioone.
  • Luua võimalused/tehnilised lahendused (sh e-kirjad, e-platvormid, Facebook jt) selleks, et osalejad (eri töögruppides) saaksid ka omavahel suhelda ja mõtteid vahetada.

   10. august 2018 - „Eesti koht maailmas aastal 2035“, arutelu Arvamusfestivalil

   Üldinfo

   • Arutelu toimus 10.8.2018 Arvamusfestivalil Paides.
   • Toimus avalik arutelu, kus panelistidena osalesid tervise- ja tööminister Riina Sikkut, riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, eksperdid Silvia Lotman, Raivo Vare ja Eerik Marmei. Arutelu modereeris Toomas Roolaid.

   Kokkuvõte ehk jõuti järgmiste järeldusteni:

   Maailma 2035 olulisimad trendid

   • Oleme harjunud elama maailmas, mis põhineb inimese isiklikel vabadustel ja mille üheks oluliseks osaks on rahvusriigi suveräänsuse piiramine riikide tõhusama kooseksisteerimise nimel. Tulevikusuundumuste kirjeldamise peamine dilemma seisneb selles, et kas saab eeldada, et senine harjumuspärane mudel jätkub või on oodata mudeli(te) muutust.
   • Arutelu käigus kõlanud märksõnad viitavad sellele, et senine mudel ei suuda lahendada kõiki vastuolusid ja tuleb otsida kas olemasoleva mudeli parandamise või uue kasutuselevõtu võimalusi.
   • Üldiselt iseloomustab tulevikku (2035) geopoliitiline ebastabiilsus, mis väljendub uue rahvusvahelise kooseksisteerimis- ja julgeolekusüsteemi tasakaalu otsimises. Väheneb praeguste liidrite (USA, EU) roll rahvusvahelises majanduses ja julgeolekus. Uued tehnoloogiad sõjanduses võimendavad veelgi geopoliitilisi pingeid.
   • Kasvava ebastabiilsuse ja uue tasakaalu otsimise tingimustes kasvavad suurriikide (nt. Venemaa, Hiina) ambitsioonid ning piiride kompamine.
   • Paralleelselt geopoliitiliste muutuste ja otsingutega kasvab majanduslik ebastabiilsus, mis tuleneb seniste majandusmudelite ümbervaatamise vajadusest. Kasvav ebastabiilsus (geopoliitika, majandus, inimeste (sund)mobiilsuse kasv ja töö iseloomu muutmine) tekitab senisest suurema vajaduse kindlustunde järele.
   • Teiselt poolt võimaldavad tehnoloogia ja andmeühiskonna areng riikidel muutuda järjest inimkesksemaks, mis omakorda parandab elukvaliteeti.
   • Riikliku suveräänsuse taastugevdamise, tugevama keskse juhtimise ja regionaliseerumise (globaliseerumise asemel) trendi toetab ka kasvav geoökoloogiline surve majandusele ja ühiskonnale tervikuna. Kliima soojenemine ja sellega seotud ränne (koos teistest ebastabiilsuse vormidest tulenevate rändevoogudega), tooraine otsa saamise oht ja üldise reostuse taseme jätkuv kasv loovad olukorda, kus populaarsust koguvad radikaalsed, kiired ja lihtsad lahendused, olenemata nende pikaajalisest mõjust.

   Eesti 2035 olulisimad võimalused

    • Peamisteks märksõnadeks Eesti jaoks on pigem vaiksem, kuid targem tegutsemine, senisest suurem balansseerimise vajadus ja oskus ning oma „punaste“ joonte selgem teadvustamine.
    • Riigisiseselt tuleb keskenduda säästlike tehnoloogiate rakendamisele ja olemasolevate ressursside kasutamise optimeerimisele (k.a. vaadata üle, mida peame oma ressurssiks ja mille arvelt võib ressursside mahtu kasvatada).
    • Välispoliitikas tähendab see vajadust info kogumise, paindliku mõtlemise ja kiire reageerimise võimekuse kasvatamise järele.
    • Kui senine lähenemine toetus väga selgetele valikutele, siis nüüd on kindlasti ja hädasti vaja plaani ka B.


    Rahvaalgatuse platvormil saab kommenteerida Arvamusfestivalil käsitletud "Eesti 2035" teemasid - seda saab teha siin. 

     

     12. september 2018 - „Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035“ 

     Üldinfo

     • Seminar toimus 12.9.2018 kell 9.30-16.30 Hilton Tallinn Park hotellis Tallinnas.
     • Seminari avas riigikogu spiiker Eiki Nestor, osales ligi 150 inimest.
     • Ülesehitus: Trendide ülevaade, visiooniettekanded, rühmatöö ja arutelu

     Kokkuvõte

     Teemad, millest seminaril räägiti (põhjalikumad kokkuvõtted valmimas):

     • Lääs kahaneb, ida tõuseb
     • Geopoliitilise realismi uus tõus
     • Võrgustike maailm
     • EL jätkab tugeva suure keskusena, majanduslik konkurentsi positsioon nõrgeneb, jätkab rahvusvaheliste kaubanduslepete süsteemiga
     • Tehnoloogiliste muutuste intervall on aina kiirem
     • Hierarhiline organisatsioon märkimisväärselt ebaefektiivsem kui võrgustikupõhine
     • Tootmise digitaliseerimine lihtsustatult: tööriistad tulevad inimesele lähemale
     • Tehnoloogia on fundamentaalne alus muutusteks
     • Keskkonna erinevate aspektidega on olukord pessimistlik, eesmärk puudub või ei liiguta selle suunas
     • Euroopas sisuliselt pole enam puutumatut loodust
     • Praegu on loodus ja ökosüsteemid meie liitlased, kui temperatuur tõuseb, ei pruugi see jätkuda
     • Meid on rohkem ja me oleme keskmiselt vanemad, kuid muutus pole suur
     • Igapäevane elutempo kiireneb ja olulised elusündmused lükkavad edasi
     • Õpi- ja töötee pikeneb; töötee pikenemine seab uude valgusesse hariduse ja õppimise
     • Kasvavad nii jõukus kui ebavõrdsus

      

     Tulemusi avaldatakse ka Eesti 2035 Facebooki lehel

     Fotogalerii seminarist on leitav siit.

     18. september 2018 - „Noortrefoorum 2035“

     Üldinfo

     • Noortefoorum toimus 18.09.2018 kell 9.30-16.00 Riigikogu konverentsisaalis Tallinnas.
     • Ülesehitus: Visiooniettekanded, rühmatöö ja arutelu
     • Sihtrühm: 16.-26. vanused noored
     • Tulem: strateegia “Eesti 2035” lähtekohad on osalejatega läbi arutatud. Lähtekohad on vajalikud Eesti eesmärkide kokkuleppimiseks.

     Ajakava:

       9.00 - Osalejate saabumine riigikokku
       9.30 - Registreerimine
     10.00 - avasõnad ja ettekanded
     - Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar
     - Riigikantselei – 2035 protsessi tutvustus
     - Mikk Tarros – Arutelude tutvustus ja sissejuhatus
     11.00 - Arutelu laudkondades I
     12.00 - Arutelu laudkondades II
     13.00 - Lõuna
     14.00 - Arutelu laudkondades III
     15.00 - Kokkuvõtted ja arutelude tulemuste tutvustus
     16.00 - Päeva lõpp

      26. september 2018 - "Suundumuste mõju Eestile ja Eesti aastal 2035" 

      Üldinfo

      • Seminarid toimusid 26.9.2018 korraga Tallinnas, Tartus ja Narva-Jõesuus
      • Eesmärk: varasematel seminaridel välja selgitatud maailma ja Euroopa Liidu trendidest tulenevalt Eesti jaoks tekkivate ohtude ja avanevate võimaluste kaardistamine
      • Ülesehitus: ettekanded ja rühmatööd, videosilla vahendusel samal ajal kolmes asukohas

      Kokkuvõte

      Samal ajal Tallinnas, Tartus ja Narva-Jõesuus toimunud seminaril keskenduti varasematel seminaridel välja selgitatud maailma ja Euroopa Liidu trendidest tulenevalt Eesti jaoks tekkida võivatele ohtudele ja avanevatele võimalustele.

       

      Ohtusid ja võimalusi vaadeldi kuues valdkonnas:

      • kliimamuutused ja loodusressursid,
      • rahvastik ja ränne,
      • rahvusvahelisus,
      • valitsemine,
      • tehnoloogia,
      • ärimudelid ja töö olemus.

       

      Fotod seminaridest on leitavad siit

      9. november 2018 - „Viimane vile“ – konverents

      Üldinfo

      • Visioonikonverents toimus 9.11.2018 kell 10.00-16.00 Balti Jaama Ootepaviljonis Tallinnas.
      • Tegemist oli vabaühenduste, ettevõtlusorganisatsioonide, Eesti Rahvusringhäälingu ja Arenguseire Keskuse eestvedamisel toimunud visioonifoorumiga.
      • Foorumi tulemusena tekkinud ideed ja ettepanekud on sisendiks strateegiasse „Eesti 2035“.

      Ajakava:

        9.30 – kogunemine ja hommikukohv
      10.00 – sissejuhatus
      10.15 – I sessioon
      12.30 – lõuna ja suhtluspaus
      13.15 – II sessioon
      15.10 – vestlusring poliitikavaateljatega
      15.50 – päeva kokkuvõte


      Ettekannetega on võimalik tutvuda siin.

      Fotogalerii konverentsist on leitav siit.

       14. november 2018 - kantslerite ja asekantslerite töötuba

       Üldinfo

       • Töötuba toimus 14.11.2018 kell 12.30-15.30 Hilton Tallinn Park hotellis Tallinnas.
       • Eemärk: Eesti hetkeolukorra kaardistamine ministeeriumite juhtkondadega.
       • Ülesehitus: arutelu
       • Sihtrühm: kantslerid ja asekantslerid
       • Fotod töötoast leiab siit.

       November-detsember 2018 - valdkondlikud töötoad

       Üldinfo

       • Kirjeldus: Töötubade raames määratakse varasema sisendi põhjal kindlaks Eesti sõlmprobleemid ja võimalused.
       • Asukoht: Tallinn
       • Aeg: november-detsember 2018
       • Ülesehitus: ekspertide arutelud
       • Sihtrühm: eksperdid, ametnikud
       • Tulem: ettepanekud Eesti arenguvajaduste osas
       • Esimete toimunud töötubade pildid leiab siit.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Viimati uuendatud: 27. november 2020