Sa oled siin

Säästva arengu komisjoni raportid

 

Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüs

Säästva arengu komisjon algatas 2005. aastal Riigikogus vastu  võetud Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüsi, et võrrelda seda Eesti hetkeolukorra ja ÜRO uute säästva arengu eesmärkidega.

Analüüsi viis läbi Tartu Ülikool koos Säästva Eesti instituudiga. 

Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüs (2.57 MB)
Uuringu kokkuvõte (1.1 MB)

 

 

Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome

2014. aastal oli säästva arengu komisjoni fookuses Eesti mees. Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuringu eesmärk oli koguda andmed Eesti meeste hoiakute ja käitumise kohta sündimuse, pereloome, tervise, hariduse, tööhõive, rände valdkonnas. Tegemist on esimese spetsiaalselt meestele keskenduva uuringuga, mis käsitleb terviklikult nende hoiakuid ja tegelikku käitumist. Uuringus osales üle 2000 Eestis elava mehe vanuses 16-54. Töö käigus kogutud andmestikku on võimalik kasutada edasisteks analüüsideks.
 
Uuringu viisid läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Tartu Ülikooli teadlased. 
 
 

Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine 2014

Säästva arengu komisjoni 2013/2014 perioodi üheks fookusteemaks oli eraomandis olevate kinnismälestiste hoidmine. Raportööriks oli Eesti Muinsuskaitse Selts.
Eraomandis oleva kinnismälestiste kaitse ja kasutamise tugisüsteemi senise toimimise hindamiseks telliti uuring „Eraomandis oleva kinnismälestiste hoidmine“. Uuringus keskenduti riigi ja eraomanike vaheliste suhete analüüsimisele ja rollide jagunemisele mälestiste kaitsel ja arendamisel. Raportis antakse ka soovitusi kinnismälestiste hoidmise tõhustamiseks ja kasutusvõimaluste arendamiseks.
 
Uuringu viidi läbi Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi ja Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna poolt.
 
 

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

Raport käsitleb rohetöökohtade potentsiaali Eestis neljas tööstussektoris: ehitus, metsandus, põllumajandus ja transport. See on esimene põhjalikum analüüs, kus mõtestatakse rohetöökoha olemust ja selle tähendust Eesti tööjõuvajadusele ja haridussüsteemile. Rohetöökoht on uus või olemasolev töökoht, kus nõutakse nn traditsioonilistest oskustest erinevaid oskusi, mis on vajalikud kohanemiseks rohemajanduse põhimõtetega ning liikumiseks süsinukuvaesema majandusmudeli suunas.

Raport valmis 2011. aasta novembrist 2012. a septembrini rektorite nõukogu eestvedamisel, kaasates Eesti Maaülikooli, Säästva Eesti Instituudi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eksperte.

Eesti rohetöökohtade potentsiaali raport (pdf) » (1.16 MB)

Energiasäästlik käitumine elanikkonnas 2012

Säästva arengu komisjoni üks fookusteema 2012. aastal oli elanikkonna energiatarbimise harjumuste kaardistamine. Varasemalt on uuritud inimeste üldisemat suhtumist keskkonnakäitumisse ja ressursside kasutusse. Seekordse raporti eesmärk oli keskenduda kodumajapidamiste elektri, kütuste ja soojuse tarbimise harjumustele. Samuti koguti tagasisidet tarbijate kaalutluste ja eelduste kohta, mille olemasolu korral ollakse valmis oma harjumusi muutma. See omakorda võimaldab teha järeldusi erinevate riigi poolt kujundavate energiasäästu lahendusteede potentsiaali kohta.

Raporti koostas Turu-uuringute AS. Küsitlus viidi läbi 6.–26. juunini 2012, valimisse kuulusid üle 20- aastased Eesti elanikud ja vastanute arv oli 1028.

Elanikkonna energiasäästliku käitumise raport (pdf) » (1.3 MB)

Säästva transpordi raport

Säästva arengu komisjoni üheks 2010. aasta fookusteemaks oli säästev transport ning teema raportööriks Eesti Keskkonnaühenduste Koda.
Raporti eesmärk oli anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse suundumustele säästva arengu seisukohast ja pakkuda välja lahendusi säästva transpordikorralduse saavutamiseks. Selleks analüüsiti Eesti transpordisektori ja elanike liikuvust ning kõrvutati näitajaid Euroopa Liidu liikmesriikide ning lähinaabrite Läti ja Soome tulemustega. Raporti fookus on eelkõige sellel, mida saab riik ära teha transpordi energiatõhususe suurendamiseks ja selleks, et elanikel oleks mugavam auto asemel liigelda ühissõidukiga, jalgsi ja jalgrattaga.

Raporti kokkuvõte (pdf) » (566.54 KB)
Säästva transpordi raport (pdf) » (3.81 MB)
Raporti kokkuvõte inglise keeles (pdf) » (41.23 KB)

Eesti Inimvara Raport

Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel valminud Eesti inimvara raport on eelkõige poliitikasoovituste dokument, mis käsitleb kompleksselt Eesti inimvara pikaajalisi probleeme ja nende lahendamise võimalusi 2010. Aastal. Raportis esitatakse ettepanekud Vabariigi Valitsusele, asjaomastele valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele ja avalikkusele aruteluks.

Tunnustatud Eesti teadlaste poolt koostatud raport arvestab muuhulgas Euroopa Komisjoni strateegia „Euroopa 2020. aastal” ja strateegia „Säästev Eesti 21” põhimõtteid.  Raport valmis 2010. aasta juunis.

Eesti inimvara raport (pdf) » (1.43 MB)

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. august 2020