Sa oled siin

Rakkerühmad

Rakkerühmi hakati looma 2011. aastal.

Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest tõhustatud koostööd ja lahendusi otsitakse probleemidele, mis ei ole selgelt ühe ministeeriumi vastutusalas.

Rakkerühma töö tulemusena määratakse täpselt kindlaks osaliste ülesanded ja vastutus edaspidiseks tööks ning vajaduse korral algatatakse õigusaktide või poliitikadokumentide muutmine ja rakendatakse institutsionaalsed või töökorralduslikud muudatused.

Rakkerühma formaati soovitas Eestile OECD oma 2011. aasta raportis (lk 64).

Rakkerühmad luuakse Vabariigi Valitsuse otsusega ning nende tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. Rakkerühma juhi töö on tasustatud, rakkerühma liikmetel mitte.

Rakkerühmade kõrval toetab Riigikantselei ka ekspertrühmade tööd. Ekspertrühmad on lühemal perioodil koos käivad koostöökogud, mis võimaldavad kiiremini lahendada väiksemaid või konkreetsemaid probleeme. 

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

 

 

Töös olevad rakkerühmad

 

Ligipääsetavuse rakkerühm

Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris.

Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 ning rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.

 

Töö lõpetanud rakkerühmad

 

Bürokraatia vähendamise rakkerühm

Valitsus otsustas bürokraatia vähendamise rakkerühma luua 31. märtsil 2016.

Rakkerühma eesmärk oli vähendada bürokraatlikke nõudeid ettevõtetele. Lõpparuandes on kokkuvõte ettepanekute elluviimisest ja pakub teekaardi, kuidas bürokraatia vähendamisega edasi minna.

Valitsus kiitis lõpparuande heaks detsembris 2018.

 

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

Valitsus otsustas kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma luua 9. juuni 2016 istungil.

Rakkerühma ülesanne oli valmistada ette Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis käsitletud kõrgkoolide ja teadusasutuste ning nende tugiteenuste konsolideerimine ning teaduse ja kõrghariduse rahastamist puudutavate soovituste rakendamine.

Valitsusele esitleti ettepanekuid juunis 2018.

 

Elanikkonnakaitse rakkerühm

Valitsus otsustas elanikkonnakaitse rakkerühma loomise 3. detsembril 2015.

Rakkerühma ülesanne on töötada välja Eesti elanikkonnakaitse kontseptsioon. Elanikkonnakaitse eesmärk on tagada elanike kaitse mistahes kriisiolukorras.

Valitsus kiitis kontseptsiooni heaks veebruaris 2018.

 

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma loomise otsustas Vabariigi Valitsus 3. detsembril 2015.

Rakkerühma ülesanne oli kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja inimeste vajadustest lähtuvad lahendused.

Valitsus sai ülevaate rakkerühma tööst detsembris 2017.

 

Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm

Valitsus otsustas avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma luua veebruaris 2016.

Rakkerühma ülesanne oli töötada välja ettepanekud, kuidas paremate teenuste osutamiseks ja poliitika tegemiseks suurendada innovatsioonivõimekust Eesti avalikus sektoris ning laiemalt ühiskonna valmidust sotsiaalseks innovatsiooniks.

Valitsus kiitis rakkerühma lõpparuande heaks novembris 2017.

 

E-tervise rakkerühm

Valitsus otsustas e-tervise rakkerühma luua juulis 2014.  

Rakkerühma ülesanne oli töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos arendustegevuste, rahastamiskava ning üksikasjaliku rakendusplaaniga aastateks 2015–2017. Strateegia osaks on ka Eesti e-tervise arenguvisioon aastani 2025 ning ettepanekud valdkonna juhtimise ja rahastuse korrastamiseks.

 

Valitsus kiitis rakkerühma väljatöötatud „Eesti e-tervise strateegia 2020“ heaks detsembris 2015.

 

Vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm

Rakkerühm loodi 2013. aasta septembris. Rakkerühma loomine oli vajalik, sest rahvusvahelises võrdluses on Eestis palju vigastusi ja vigastussurmasid, mis põhjustavad olulist ärahoitavat tööjõukadu ja majanduskoormust.

Rakkerühma ülesanne oli selgitada välja vigastuste ja vigastussurmade ennetuse olemasolevad eesmärgid, analüüsida vigastuste ja vigastussurmade ennetustegevustega kaetust ja sellest tulenevalt pakkuda välja täiendavad eesmärgid ja -ennetustegevused. Samuti analüüsis rakkerühm vigastuste põhjuseid ning pakkus välja ennetustegevused ja asutustevahelised koostöömehhanismid ning leppis kokku ministeeriumide ja asutuste täpsed ülesanded ja vastutuse.

 

Rakkerühma töö aruanne esitati valitsusele 2015. aasta jaanuaris.

 

Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm

Rakkerühm otsustati luua 2012. aasta juunis. 

Rakkerühma juhtimisel loodi tööturu seire ja prognoosi ning inimeste oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem (lühendina OSKA süsteem).

Rakkerühma töö kokkuvõtte valmis juunis 2014.

 


 

Viimati uuendatud: 26. september 2019