Sa oled siin

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

 

Riigikantselei viib perioodil 2014-2020 ellu haldusvõimekuse prioriteedi „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise“ meedet. Meetme eesmärk on juurutada mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Riigikantselei koostöös ministeeriumitega algatab meetme raames projekte, avatud taotlusvoore meetme raames ei toimu.

 

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

 

Meetme raames rahastatakse järgmisi tegevusi:

 

Mõjude hindamise süsteemi arendamine

Meetmest rahastatakse Vabariigi Valitsuse otsustusprotsessi toetavate mõjuanalüüside läbiviimist ning mõjude hindamise süsteemi arendamist. Mõjude hindamine on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta ja hinnatakse nende potentsiaalseid tagajärgi. Loe mõjude hindamise kohta lähemalt siin.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

Valminud uuringud:

KOV koostöövõimaluste mõjude analüüs pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel (2021) (1.42 MB)
Uuringu koostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors

Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs (2020) (2.78 MB)
Lühikokkuvõte (874.62 KB)
Uuringu koostajad: Tartu Ülikool ja OÜ Earth Care 

Maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega (2020) (3.45 MB)
Kokkuvõte eesti keeles (764.29 KB)
Kokkuvõte inglise keeles (692.73 KB)
Uuringu koostaja: Aktsiaselts Deloitte Advisory

Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs) (2020) (1.41 MB)
Kokkuvõte eesti keeles (225.46 KB)
Kokkuvõte inglise keeles (944.24 KB)
Uuringu koostaja: Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs (2020) (3.51 MB)
Lühikokkuvõte (363.05 KB)
Uuringu koostajad: OÜ Advokaadibüroo RASK, Advokaadibüroo TGS Baltic AS, Annemari Ōunpuu, Kersti Kerstna-Vaks, OÜ Advokaadibüroo Kasak & Missik ja OÜ Haldur

Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikud mudelid Eestis (2020) (1.52 MB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus (2020) (2.93 MB)
Kokkuvõte inglise keeles (4.98 MB)
Uuringu koostaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine (2019) (3.03 MB)
Uuringu koostaja: Eesti Maaülikool

Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine (2019) (4.76 MB)
Lühikokkuvõte eesti keeles (1.41 MB)
Lühikokkuvõte inglise keeles (937.41 KB)
Lühikokkuvõte vene keeses (1.5 MB)
Uuringu koostajad: Tallinna Ülikool, Balti Uuringute Instituut, Turu-Uuringute AS (2019)

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena (2019) (1.89 MB)
Lühikokkuvõte (646.64 KB)
Uuringu koostaja: Finantsakadeemia OÜ

Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs (2019) (2.16 MB)
Arvutusmudel (2.73 MB)
Uuringu koostajad: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Finantsakadeemia OÜ

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu võimalike muudatuste mõjude analüüs (1.87 MB) ja põhiseaduslikkuse hindamise uuring (844.3 KB) (2019)
Uuringu koostaja:  Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ ja Advokaadibüroo NOVE OÜ

Täitemenetluse reformi riiginõuete sissenõudmise ümberkorraldamise tulukulu analüüs (2019) (3.7 MB)
Lisa 1: Täitemenetluse reformi finantsmudel (332.72 KB)
Lisa 2: Kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri (217.42 KB)
Uuringu koostaja: Grant Thornton Baltic OÜ

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu metoodika väljatöötamine (2019) (1.35 MB)
Uuringu koostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors

Elatusmiinimumi mõju majandusliku toimetuleku tagamisele (2018) (1.6 MB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA rakendamise analüüs (2018)
Lõpparuanne (543.58 KB)
Lühikokkuvõte (387.4 KB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Mõjude analüüs Euroopa Komisjoni ettepanekule keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi muutmise kohta (2018)
Lõpparuanne (1.41 MB)
Kokkuvõte (510.67 KB)
Kokkuvõte inglise keeles (580.95 KB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

Riigi omandis äriühingutele kuuluvate energiavõrkude analüüsi lõpparuanne (2018)
Lõpparuanne (5.22 MB)
Lõpparuande kokkuvõte (eesti keeles) (466 KB)
Lõpparuande kokkuvõte (inglise keeles) (789.37 KB)
Uuringu koostaja: Grant Thornton Baltic OÜ

E-tervise rakenduste valideerimise korralduse mõjuanalüüs (2017)
Lõppraport (eesti keeles) (1.08 MB)
Kokkuvõte (eesti keeles) (395.41 KB)
Lõppraport (inglise keeles) (1.12 MB)
Kokkuvõte (inglise keeles) (390.06 KB)
Uuringu koostaja: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL ja European Connected Health Alliance

Veekaitsenõuete riikidevaheline võrdlev analüüs (2017) (4.09 MB)
Uuringu koostaja: Eesti Maaülikool ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus (2017) (2.4 MB)
Uuringu koostaja: Eesti Rakendusuuringute keskus Centar ja advokaadibüroo NOVE

Bioenergeetika säästlikkuse tagamise süsteemi rakendamise mõjude hindamine 2020-2030 planeeritavas taastuvenergia poliitikaraamistikus (2017) (1.57 MB)
Kokkuvõte eesti keeles (286.49 KB)
Kokkuvõte inglise keeles (287.1 KB)
Uuringu koostaja: Finantsakadeemia OÜ

Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013–2020 vahehindamine, lõpparuanne (2017) (1.53 MB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine (2017) (3.27 MB)
Uuringu vahearuanne (3.27 MB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Eesti riikliku HIV ja aids strateegia 2006-2015 hindamine (2016)
Hindamisuuringu lõppraport
(1.85 MB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuringu kokkuvõte (2017) (403.75 KB)
Lühikokkuvõte (298.17 KB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüs (2016) (2.57 MB)
Kokkuvõte (1.1 MB)
Uuringu koostaja: Tartu Ülikool koos Säästva Eesti instituudiga

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mõjud julgeolekupoliitilisele keskkonnale (inglise keeles) (2016) (1.5 MB)
Kokkuvõte (eesti keeles) (390.52 KB)
Uuringu koostaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Transpordimaksude rakendamise võimalused Eestis (2015) (3.63 MB)
Lühikokkuvõte (558.51 KB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

 

Tulevikuanalüüside tegemine

Eesmärk on Eesti jaoks pikaajalises perspektiivis oluliste teemade ja trendide analüüsimine rahvusvahelises kontekstis ja selle pinnalt esialgsete poliitikasoovituste tegemine.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

Valminud uuringud:

Governance model for the European Union IT Agency (eu LISA) (2020) (1015.41 KB)
Uuringu koostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors

Euroopa Liidu õiguses sätestatud halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses (2020) (2.84 MB)
Kokkuvõte (916.22 KB)
Uuringu koostaja: Tartu Ülikool

Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses (2017) (4.05 MB)
Kokkuvõte (inglise keeles) (1.03 MB)
Uuringu koostaja: KPMG OÜ

Making Europe a Data Economy: A New Framework for Free Movement of Data in the Digital Age (2017) (451.28 KB)
Uuringu koostaja: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused (2017) (5.19 MB)
Uuringu koostaja: Technopolis Group Eesti OÜ ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships (2017) (3.33 MB)
Uuringu koostaja: Technopolis Group Eesti OÜ

Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik (2017) (1.03 MB)
Uuringu koostaja: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

The legal and political bottlenecks in the European Union for deployment of maritime transport e-solutions (2017) (2.02 MB)
Uuringu koostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors  ja Consolato del Mare OÜ

Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs (2017) (5.14 MB)
Kokkuvõte (551.4 KB)
Uuringu koostaja: Eesti Maaülikool ja Eesti Konjunktuuriinstituut

Võimearendus Euroopa Liidu globaalstrateegia hüvanguks (lõpparuanne) (2017) (1.15 MB)
Kokkuvõte (1.06 MB)
Uuringu  koostaja: Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus

 

Õigusanalüüside tegemine

Konkreetsele õiguslikule küsimusele keskenduvad põhjalikud uuringud, mis toetavad õigusloomeprotsessi  või on vajalikud EL õiguse ülevõtmiseks.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

Valminud uuringud:

E-residentsuse projekti tsiviilõiguslike riskide kaardistamine (2015) (1.84 MB)
Uuringu koostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

 

Kaasamise arendamine

Kaasamisprojektid, mis parandavad kas riigiasutuste või samaaegselt riigiasutuste ja valitsusväliste osapoolte võimekust poliitikakujundamise protsessis huvitatud osapoolte arvamust välja selgitada ja valitsusväliste partnerite võimekust poliitikakujundamises kaasa rääkida.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

 

Tööturu osapoolte ( Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine

Tegevust viivad ellu Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit.

 

Strateegilise juhtimise arendamine

Arendusprojektid, mis toetavad tegevuspõhisele eelarvele üleminekut ning täiustavad eelarvestamise metoodikaid ja juhiseid.
Tegevust viib ellu Rahandusministeerium.

 

Rakke- ja ekspertrühmad

Toetust antakse mitme ministeeriumi, valitsemistasandi ja/või sektori koostööd nõudvate strateegiliste küsimuste lahenduste väljatöötamiseks loodavate rakke- ja ekspertrühmade kokkukutsumiseks ja nende töö toetamiseks.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

 

 

Õigusloome kodifitseerimine

Kodifitseerimine on kehtiva õiguse korrastamine ja edasiarendamine kindlaksmääratud valdkonnas. Selle käigus viiakse läbi õigusvaldkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Iga kodifitseerimisprojekt sisaldab lihtsustamist, EL õiguse rakendamise analüüsi, alternatiivide kaalumist, mõjude analüüsi ja huvirühmade kaasamist.
Tegevust viib ellu Justiitsministeerium.

 

Õigusloomejuristide arendamine

Toetust antakse õigusloomejuristide koolituste ja järelkasvuprogrammi korraldamiseks.
Tegevuse elluviija on Justiitsministeerium.

 

Õppereisid

Toetust antakse õppereisideks Euroopa Liitu või väliseksperdi Eestisse toomiseks eesmärgiga tõsta õigusloome üldist kvaliteeti ning õppereiside tulemuslikkuse analüüsiks.
Tegevuse elluviija on Justiitsministeerium.

 

 

Kontakt

 

Laura Viilup

strateegiabüroo nõunik

 

 Tel: 693 5635
laura.viilup[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. veebruar 2021