Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides

 

Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 40 000 inimese ELi 28 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning koostavad eri valdkondade ekspertide andmebaase.

 
 

 

Miks töötada Euroopa Liidu institutsioonides?


60 aasta jooksul on Euroopa Liit säilitanud oma 28 liikmesriigi jaoks rahu ja stabiilsuse ning muutnud seda, kuidas me tänapäeva Euroopas elame, töötame ja reisime. Euroopa Liit on oma institutsioonide ja ametitega kasvanud organisatsiooniks, mis hõlmab paljusid valdkondi − arenguabist keskkonnapoliitikani. 

Eelkõige praegusel Euroopa ning kogu maailma jaoks keerulisel ajal vajatakse säravaimaid ja parimaid inimesi, et muuta Euroopa meeldivaks elukohaks kõigi selle 500 miljoni elaniku jaoks.

Seetõttu tähendab ELi institutsioonides töötamine töötamist parema tuleviku nimel, 500 miljoni inimese elu paremaks muutmisel. Samuti võimaldavad Euroopa Liidu institutsioonid rahvusvahelist karjääri ambitsioonikatele ja suutlikele inimestele.

Euroopa südames naudite kiiresti arenevat rahvusvahelist keskkonda ja tõelist vastutust juba oma esimesest tööpäevast alates. ELi institutsioonides töötades saate kasutada oma tugevaid analüütilisi ja organisatoorseid võimeid ning suhtlemisoskust erinevates keskkondades.

Pidev õppimine, individuaalne areng

Töötades ELi institutsioonides, arendate pidevalt oma oskusi, et vastata väljakutseterohke karjääri nõuetele. Te kuulete iga päev erinevaid keeli, seega on keelte õppimine oluline osa teie karjääri arengust.  Teile pakutakse erinevaid koolitusvõimalusi isiklike oskuste arendamiseks või teie töövaldkonnas toimuvate viimaste arengusuundadega kursis olemiseks. Koolitust ühitatakse teie karjäärikava ning teie meeskonna vajadustega.
 

Rahvusvaheline tööelu

Kui ühinete mõne institutsiooniga, hakkate töötama koos inimestega üle kogu Euroopa. Lisaks sellele, et teie igapäevane tööelu saab olema rahvusvaheline, on tõenäoline, et kolite mitmekultuurilistesse ja mitmekesistesse linnadesse − Brüsselisse või Luxembourgi. Kuna mõlemad linnad paiknevad Euroopa keskmes, asuvad Euroopa suurimad pealinnad vaid mõnetunnise teekonna kaugusel (Amsterdam, Pariis, London).

Samuti on ELil mitmeid ameteid ja detsentraliseeritud asutusi erinevates riikides üle Euroopa. Kui teil on pere või soovite selle luua, pakuvad nii Brüssel kui ka Luxembourg suurepäraseid riiklikke, Euroopa ja rahvusvahelisi koole. Teid abistatakse meeleldi lasteaedade, pikapäevarühmade ja muude asutustega ühenduse võtmisel.

Hüvitiste pakett

ELi institutsioonide terviklik tasustamissüsteem hõlmab pensione, tervishoidu ja konkurentsivõimelist palka. Olenevalt teie isiklikust olukorrast võib teil olla õigus hüvitistele, nagu kodumaalt lahkumise toetus, majapidamistoetus, ülalpeetava lapse toetus, lapse haridustoetus või transporditoetus.

 
 

Miks on Eesti riik huvitatud, et Eestist pärit ametnikud Euroopa Liidu institutsioonides töötaksid?

Kandideerimine pole oluline vaid Sinu enda tuleviku ning arengu seisukohalt. Ka riigi perspektiivist vaadatuna on tähtis, et eestlased ühineksid ELi institutsioonidega.

  • Oluline on omada EL institutsioonides inimesi, kes tunnevad ja jagavad Eesti väärtusi ja huve. Need inimesed aitavad luua laiapõhjalise toetusega EL poliitikaid ning selgitada Eestis EL poliitikate ning institutsioonide sisemiste arengute tagamaid.
  • Eesti on EL institutsioonides üldiselt hästi esindatud, kuid meil on suhteliselt vähem inimesi tegelemas sisuliste küsimustega ning tähelepanu peame pöörama ka Eestist pärit ametnike järelkasvule.
  • 2017. a teisel poolel oli Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Eesistumise kogemusega Eestist pärit ametnikud oleks Euroopa Liidu institutsioonides suurepärased eksperdid. 
     
 

Ametnike kategooriad

 
Alalised ametnikud moodustavad Euroopa Liidu avaliku teenistuse ning need jagunevad kaheks kategooriaks:
 
  • Administraatorid (AD), kes tegelevad poliitikakujundamisega avalikus halduses, õiguses, finantsvaldkonnas, majanduses, auditi, statistika jne valdkondades. Administraatoritena võivad seega töötada juristid, audiitorid, tõlgid, pressiametnikud, IT projektijuhid, arenguabi spetsialistid, arhivaarid, statistikud, lepinguhaldurid jne.
  • Assistendid (AST), kes toestavad poliitikakujundajaid valdkondades nagu – IT, meediaga suhtlemine, sekretärid, rahandus, haldusasjad, personaliküsimused. Assistentidena võivad töötada sekretärid, personalitöötajad, keeletoimetajad, finants-assistendid, konverentsi korraldajad, audiovisuaaltehnikud, IT tugiisikud, tuumainspektorid, sotsiaaltöötajad, meditsiiniõed jne.
 
Lepingulised töötajad (Contract Staff, CAST) värvatakse konkreetse füüsilise või haldusliku töö teostamiseks. Lepingud on üldiselt tähtajalised ning tavaliselt sõlmitakse need alguses 6–12 kuuks.
 
Ajutised töötajad (Temporary Agents, TA) värvatakse eri- või ajutiste ülesannete täitmiseks kuni kuueaastase lepinguga.
Mõned institutsioonid võtavad kuni kuueks kuuks tööle kohalikku ajutist personali. Peamiselt on tegemist sekretäritööga. Sellisel juhul tegelevad värbamisega tööjõurendiettevõtted.
 
Riiklikud eksperdid (Seconded National Experts, SNE) on tavaliselt oma koduriigis avaliku sektori töötajad, kes lähetatakse kindlaks ajavahemikuks tööle mõnda ELi institutsiooni, et jagada oma kogemusi ning tutvuda ELi poliitikavaldkondade ja menetlustega. EL institutsioonid valivad riiklikke eksperte erimenetlusega, milles EPSO ei osale. Teavet pakkumiste kohta saate oma liikmesriigi alalisest esindusest Euroopa Liidu juures.
ELi institutsioonid (mitte EPSO) koostavad ja haldavad andmebaase, mis hõlmavad valdkondlikke sõltumatuid eksperte ning kuhu on inimestel endil võimalik end kirja panna. Näiteks haldab ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus (CORDIS) nende ekspertide andmebaase, kes on seotud ELi teadusuuringute 7. raamprogrammiga.
 
Praktika - Igal aastal on enam kui 1200 noorel inimesel võimalus täiendada oma kutseoskusi, arendada oma isikuomadusi ning täiendada oma ELi alaseid teadmisi ELi praktikaprogrammide kaudu. Praktika Eelnev viide avaneb uues aknas kestuseks on 3–5 kuud. Praktikantidel peab olema omandatud esmane kõrgharidus ning nad saavad täita madalama AD kategooria ametnikega samaväärseid ülesandeid. 
 
 
 
 

 

Kontakt

Euroopa Liidu sekretariaat »
Rahukohtu 1
Telefon: 693 5201, 693 5200

 

Viimati uuendatud: 22. november 2017