Direktiivide ülevõtmine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ülesandeks on koordineerida ning jälgida direktiivide ülevõtmist riigisisesesse õigusesse.

Riigikantselei jälgib koostöös ministeeriumidega direktiivide ülevõtmist ning ülevõtmiseks ettevalmistatavate õigusaktide menetlust. Iga 3 kuu järel koostatakse Euroopa Liidu koordinatsioonikogule,  kantsleritele ning Riigikogule ülevaade direktiivide ülevõtmise seisu kohta.

Lisaks riigisisestele aruannetele koostab omapoolseid ülevaateid ka Euroopa Komisjon. Viimastest kõige olulisemaks võib pidada Internal Market Scoreboard’i, mis avaldatakse kaks korda aastas ning milles on toodud siseturuga seonduvate direktiivide ülevõtmise seis liikmesriikide lõikes.

 • Ülevaade direktiivide ülevõtmisest 

  Ülevaade ELi direktiivide ülevõtmisest sisaldab loetelu kõikidest kehtivatest direktiividest ning neid ülevõtvatest Eesti õigusaktidest. Lisaks sellele on loetelus toodud ülevõtmise eest vastutavad ministeeriumid ning direktiivide ülevõtmise tähtajad.

  Loetelu võimaldab kontrollida:
  - milliste Eesti õigusaktidega võetakse EL direktiiv üle;
  - kas direktiiv on üle võetud;
  - mis on ülevõtmise tähtaeg;
  - milline ministeerium vastutab direktiivi ülevõtmise eest

  Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmine 31.12.2020 seisuga (628 KB)
 • Internal Market Scoreboard

  Internal Market Scoreboard on Euroopa Komisjoni poolt kaks korda aastas koostatav ülevaade siseturuga seonduva EL õiguse rakendamise kohta liikmesriikides. Ülevaates võrreldakse liikmesriikide tulemusi EL õiguse ülevõtmisel ning rakendamisel.

  Internal Market Scoreboard Euroopa Komisjoni koduleheküljel »

 

Viimati uuendatud: 20. jaanuar 2021