Tippjuhtide värbamine ja valik

Eesti avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale võivad kandideerida Eesti kodanikud, kes vastavad teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses ja Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud nõuetele.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013 määrusele nr 100  „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord“ peab kandidaatidel olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja riigisekretär.

Avaliku konkursi tippjuhi ametikohale viib läbi avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

 

Meedia informeerimisega konkursi käigust tegeleb Riigikantselei, kes vastab ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni tööd puudutavatele küsimustele. Riigikantselei ei anna infot konkreetsete isikute osalemise või mitteosalemise kohta konkursil. 

Kontakt tippjuhtide avalike konkursside korralduslikes küsimustes: Kati Valvik, tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant, tel 693 5460, kati.valvik[at]riigikantselei[dot]ee 

Viimati uuendatud: 9. oktoober 2020