Tippjuhtide arendamine ja hindamine

Tippjuhtide kompetentsikeskus nõustab tippjuhte nende arendamisel ning pakub ja korraldab tippjuhtidele erinevaid arendustegevusi. Arendustegevustena käsitatakse näiteks koolitusi, mentorlust, konsulteerimist, stažeerimist, arenguprogramme jmt.

Tippjuhi arengu nõustamisel lähtutakse tippjuhi kompetentside hindamise, läbiviidud uuringute ja analüüside tulemustest ning valitsuse eesmärkidest ja strateegiatest. 

Tippjuhi hindamine toimub kompetentsimudeli alusel vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Hindamise eesmärk on anda süsteemset tagasisidet tippjuhi tegevusele, sealhulgas viisile, kuidas ta tulemusi saavutab.

Kompetentside hindamise tulemused on sisendiks tippjuhi arengu- ja hindamisvestlusele ning tema arenguvajaduste kindlaksmääramisele.

Arenguvajaduste väljaselgitamisel ja arendustegevuste elluviimisel teeb tippjuhtide kompetentsikeskus koostööd Riigikantselei strateegiabüroo, Euroopa Liidu sekretariaadi ning ministeeriumide ja erinevate koolitusinstitutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

 

 
Kompetentside hindamist toetab elektrooniline keskkond ehk 
e-kompetentsikeskus, mis võimaldab tippjuhil:
 
  • hinnata oma kompetentse
  • salvestada ja säilitada läbiviidud arenguvestluste tulemusi
  • valida endale sobivaid arendustegevusi
  • koostada arenguplaani.

 

 

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.​

 

 

Viimati uuendatud: 21. november 2017