Sa oled siin

Riigikantselei ülesanded ja struktuur


Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Riigikantselei on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ja peaministri ees. Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister oma korraldusega.

Riigikantselei

  • toetab valitsuse töö planeerimist ning korraldab ja koordineerib riigi strateegilist planeerimist, sealhulgas koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist
  • valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi
  • tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse
  • koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist ning nõustab ja toetab peaministrit Euroopa Liidu asjades
  • korraldab valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ning Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust
  • nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes, korraldab valitsuse julgeolekukomisjoni tööd ja koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist
  • nõustab ja toetab peaministrit Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel
  • korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist, valikut ja arendamist
  • korraldab riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid
 

 

Riigikantselei töötajad koos peaministriga Stenbocki maja õuel 11.09.2019. Foto: Renee Altrov
Foto Mardo Männimägi, 2020.

 

Riigikantselei struktuur

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamiseks on Riigikantseleis seitse põhitegevuse üksust, peaministri büroo ning tugitegevuste osakond.

Riigikantselei struktuur

Riigikantselei osakonnad

Peaministri büroo

Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.

Peaministri büroo tagab peaministri nõustamise, konsulteerimise ja abistamise ning materjalide ja töökava ettevalmistamise ning jälgib peaministri poolt vastu võetud otsuste ja korralduste täitmist ning analüüsib valitsusele lahendamiseks saabunud materjalide kooskõla valitsuskoalitsiooni poliitiliste seisukohtadega.

Büroo korraldab ka peaministri suhteid ja informatsioonivahetust Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonidega, üksikisikute ja organisatsioonidega nii sise- kui välisriiklikul tasemel.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Euroopa Liidu sekretariaat

Euroopa Liidu sekretariaadi ülesanne on Euroopa Liidu asjades Eesti seisukohtade kujundamise ja Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise koordineerimine ning peaministri nõustamine ja toetamine Euroopa Liidu asjades ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamisel.

Euroopa Liidu sekretariaat korraldab ja koordineerib ka Eesti EL nõukogu eesistumise ettevalmistuse ja läbiviimisega seonduvat, valmistab ette EL koordinatsioonikogu istungeid ning osaleb teabevahetuses EL institutsioonidega, koordineerib Eesti EL suunalist personalipoliitikat ning EL institutsioonide juurde Eesti esindajate ja ekspertide nimetamist.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Õigusloomeosakond

Õigusloomeosakond tagab Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja seadustele vastavuse.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

Strateegiabüroo

Strateegiabüroo ülesanne on Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamine, valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamise ja elluviimise koordineerimine.

Strateegiabüroo nõustab ka peaministrit ja riigisekretäri strateegilise planeerimisega seotud küsimustes, analüüsib valdkondlikke arengukavasid, nende lähteülesandeid ja täitmise aruandeid, valmistab lähtuvalt analüüsist ette Riigikantselei seisukohad nende vastavuse tagamiseks Vabariigi Valitsuse strateegilistele eesmärkidele ja Euroopa Liidu strateegilistele arengukavadele.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Istungiosakond

Istungiosakond tagab Vabariigi Valitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamise ja korraldamise ning Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja peaministri poolt ministritele antud ülesannete täitmise järelevalve.

Istungiosakond koordineerib ka kooskõlastamise, teabe esitamise ja otsuste sõnastamise ühtse praktika kujundamist ja järgimist valitsusele esitatavate eelnõude ja muude asjade ettevalmistamisel ning korraldab päevakordade kujundamist ning protokollimist või kokkuvõtte koostamist.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo nõustab peaministrit riigi julgeoleku ja riigikaitse küsimustes, korraldab Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd ning koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri suhteid avalikkusega, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust. Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldab ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldab ka valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste tegevuspõhimõtete väljatöötamist ja rakendamist ning koordineerib valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostööd ja arendamist.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Tippjuhtide kompetentsikeskus

Tippjuhtide kompetentsikeskuse ülesanne on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja valik ning hindamine ja arendamine. Keskus analüüsib tippjuhtide arenguvajadusi, nõustab tippjuhte nende arendamisel ning pakub ja korraldab neile selleks vajalikke arendustegevusi. Samuti korraldab keskus tippjuhtide valikukomisjoni tööd.  

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Tugitegevuste osakond

Tugitegevuste osakond toetab Riigikantselei põhitegevusi. Osakond korraldab peaministri protokollialast teenindamist ja Riigikantselei protokolli- ja personalitööd, samuti eelarvestamist ja finantsarvestust, asjaajamist, õigusalast teenindamist, Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide arendamist ja hooldamist ning Riigikantselei valitsemisel oleva riigivara haldamist ja hooldamist.

Kontaktid »
Osakonna põhimäärus »

 

Viimati uuendatud: 11. november 2020