Sa oled siin

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“

„Eesti 2020“ on reformikava, mis kirjeldab Eesti konkurentsivõime tõstmiseks püstitatud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi.


„Eesti 2020“ kaks keskset eesmärki on Eesti tootlikkuse ja tööhõive tõstmine. Lähiaastatel on tähelepanu hariduse ja tööhõive valdkondadel ning peamised eesmärgid on pikaajaliste ja noorte töötute tööturule lõimimine ning nende oskuste arendamine.

Kavas on seatud lõppeesmärgid 2020. aastaks ja vahe-eesmärgid 2015. aastaks.

„Eesti 2020“ koostamisel on arvesse võetud Euroopa Liidu valitsusjuhtide poolt kokku lepitud eesmärke ja prioriteetseid tegevussuundi ning Euroopa Komisjoni soovitusi Eestile. Arengukava on oluliseks aluseks nii riiklike investeeringute kui Euroopa Liidu vahendite suunamisel.

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ on Eesti strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamiseks.

 

 

 

 

„Eesti 2020“ eesmärgid


Eesti on seadnud reformikavale kaks peamist eesmärki:

 • Saavutada tootlikkuse kiire kasv
 • Taastada majanduskriisi eelne kõrge tööhõive tase

 


  Kõik konkurentsivõime kava
„Eesti 2020“ eesmärgid »

Kavas on lisaks eelnevatele veel 15 eesmärki, mis jagunevad nelja valdkonna vahel:

 

 • Haritud rahvas ja sidus ühiskond
  hariduse kvaliteet ja kättesaadavus ning kvalifitseeritud tööjõu pakkumine.
 • Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond
  ettevõtete pikaajalist konkurentsivõime kasvu soodustav poliitika.
 • Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika
  energia- ja ressursisääst.
 • Jätkusuutlik ja kohanduv riik
  riigirahanduse jätkusuutlikkus ja võime reageerida muutuvatele oludele. Lisaks majanduse arengut toetav maksupoliitika ja valitsemissektori kaasajastamine.

 

„Eesti 2020“ koostamise protsess ja dokumendid


Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" kiideti heaks 28. aprillil 2011. "Eesti 2020“ kava uuendatakse valitsuse otsusega iga aasta aprilli lõpuks. Eelnevalt koostatakse igal aastal kava elluviimise aruanne, milles antakse ülevaade seatud eesmärkide saavutamisest, juba läbi viidud reformidest ning Euroopa Liidu soovituste täitmisest. Arengukava uuendamisel lähtutakse lisaks aruandele ka värskest statistikast ning ministrite kohtumistel täpsustunud peamistest väljakutsetest.

"Eesti 2020" uuendamist ja elluviimist koordineerib Riigikantselei ning kava koostamisse kaasatakse ministeeriumid, kõik olulised partnerid ja osalusveebi kaudu ka laiem huviliste ring.

Kehtivad dokumendid

„Eesti 2020“ elluviimise tegevuskava, 30.04.2020 (203.84 KB)  
„Eesti 2020““ täitmise ülevaade 2011−2019 (510.28 KB)
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, 30.05.2019 (1.04 MB)

Varasemad dokumendid

„Eesti 2020“ elluviimise tegevuskava, 30.05.2019 (499.36 KB)
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, 26.04.2018 (1.03 MB)
„Eesti 2020“ elluviimise tegevuskava, 26.04.2018 (469.84 KB)
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, 27.04.2017 (895.93 KB)
„Eesti 2020“ elluviimise tegevuskava, 27.04.2017 (584.97 KB)
Konkurentsivõime kava "Eesti2020", 5.05.2016 (833.47 KB)
"Eesti2020" elluviimise tegevuskava, 5.05.2016 (599.11 KB)
"Eesti 2020" uuendatud elluviimise tegevuskava (457.47 KB), 14.05.2015
Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" (606.74 KB), 08.05.2014
Elluviimise tegevuskava (284.55 KB) 08.05.2014
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ (255.62 KB), 25.04.2013
Elluviimise tegevuskava, (84 KB) 25.04.2013
Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" tegevuskava lisa "Eesti reformid laiendatud euroala pakti eesmärkide saavutamiseks" (43.81 KB), 25.04.2013
Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" rakendamise ülevaade (232.17 KB), 25.04.2013
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, (203.81 KB) 28.04.2011
Elluviimise tegevuskava (59.18 KB), 28.04.201

 

 

 

Vahearuanne

 

2015. aastal jõudis konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ rakendamine poolele teele. Riigikantselei eestvedamisel tehti vahekokkuvõtte tulemustest ja ettepanekud plaanide täiendamiseks.  Laiapõhjalistel aruteludel ministeeriumide ja valitsusväliste partneritega koondatud ettepanekud on sisendiks strateegiadokumentide värskendamisel.


Vahearuande koostamine:

15.10.2014 partnerite seminar „Mis töötab, mis ei tööta?“, kus käsitleti „Eesti 2020“ valdkondades seni saavutatut ning uusi poliitikasoovitusi.

31.10.2014 partneritelt kirjalikud kommentaarid, vajadusel kahepoolsed kohtumised
13.11.2014 Brüsseli seminar (fookus EL mõõtmel)
20.11.2014 vahearuande projekt
26.11.2014 II partnerite seminar (raporti projekti arutelu)

Eesti 2020 uuendamise seminare ettevalmistavad taustamaterjalid:

 

 

Mis on Euroopa 2020?

„Euroopa 2020” on Euroopa Liidu kümne aasta majanduskasvu strateegia. Selle peamiseks eesmärgiks on Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamine.

Euroopa 2020 strateegia keskendub kolmele põhivaldkonnale: teadus ja innovatsioon, jätkusuutlikum majandus ning kõrge tööhõive tase ja sotsiaalne kaasatus. Euroopa 2020 strateegia põhijoontes lepiti kokku 2010. aasta juuni Euroopa Ülemkogul, kui kinnitati ka Euroopa Liidu mõõdetavad eesmärgid aastaks 2020.

Euroopa Komisjon

 

 

Kontakt

 

Dmitri Burnašev

strateegiadirektori asetäitja

 

 

 Telefon: 693 5623
dmitri.burnashev[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 3. mai 2020