Kandidaadile

 

Dokumendid ja tähtajad
 

Esitatavad dokumendid

Avalikul konkursil kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise (avaliku teenistuse seaduse § 12 ja 15);
 • elulookirjeldus ehk Curriculum Vitae (CV), soovitavalt europassi CV-vormil (keeleoskus vastavalt keeleseaduse Lisas 1 keeleoskustasemete kirjeldusele (74.64 KB));
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

 

Dokumentide esitamise tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on kirjas konkursiteates.
Konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna tippjuhtide konkursiveebis tippjuhid.riigikantselei.ee

Juhul, kui kandidaadil pole võimalik sisestada oma andmeid või lisada kandideerimiseks vajalikke dokumente konkursiveebi, on keskkonna haldajal õigus seda teha kandidaadi poolt esitatud sellekohase kirjaliku taotluse alusel. Kirjalik taotlus saadetakse e-posti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee.

Tähtaegselt esitatuks loetakse dokumendid, mis on jõudnud tippjuhtide konkursiveebi kaudu valikukomisjonile konkursikuulutuses märgitud tähtajal hiljemalt kell 23:59.


Kui dokumentide esitamine tähtajaks ei ole olnud võimalik on tulenevalt haldusmenetluse seadusest võimalik taotleda tähtaja ennistamist. Otsuse, kas lubada kandidaat konkursil osalema, teeb valikukomisjon, hinnates ennistustaotluse põhjendatust.


Kui dokumendid on esitatud tähtaegselt, kuid mõningate puudustega, võtab tippjuhtide kompetentsikeskus kandidaadiga ühendust ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudused määratud aja jooksul kõrvaldatakse, loetakse dokumendid tähtajaks esitatuks. 
Küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee või telefonil 693 54 60.

Konkurss
 

Konkursi valikuprotseduur

Konkursi korraldaval koosolekul vaadatakse valikukomisjoni poolt läbi konkursile esitatud avaldused, otsustatakse komisjoni edasise toimimise ja kandidaatide hindamise viis ning hindamisvoorude arv. Valikud kandidaatide hindamise meetodite ja hindamisvoorude arvu osas sõltuvad konkreetsest konkursist ning sellest, kui palju kandideerimisavaldusi laekub ja milline on kandidaatide tase. Seni on enamkasutatavateks hindamismeetoditeks olnud erinevad intervjuud ja psühhomeetrilised testid, kuid võimalik on ka kombinatsioon mitmete teiste meetoditega nagu näiteks:

 • praktilised ülesanded;
 • simulatsioonid, käitumisülesanded;
 • keele vms testid;
 • küsimustikud;
 • taustauuring jne.

 

Konkursi tulemuste teatavakstegemine

Igale konkursil osalenud kandidaadile teatatakse kirjalikult tema kohta tehtud otsus. Valituks osutunud kandidaadile (kandidaatidele) teatatakse otsusest lisaks samal päeval telefoni teel.
 

Esitatud kandidaadi ametisse nimetamine

Ametikohale nimetamise õigust omav isik nimetab komisjoni poolt esitatud isikute hulgast ametisse ühe kandidaadi. Juhul kui ametisse nimetamiseks esitati mitu kandidaati, teatatakse ametisse mitte nimetatud isikule/isikutele sellest hiljemalt ametisse nimetatud isiku ametisse astumise päeval kirjalikult.

Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti siis, kui ühtegi sobivat kandidaati ei leidunud ja komisjon loobub ametikohale nimetamiseks kandidaadi esitamisest.
 

Kandidaadi õigused:

 • saada teavet ametikohale esitatud nõuete kohta;
 • anda intervjuude käigus täiendavaid selgitusi;
 • küsida komisjonilt teavet või selgitusi;
 • loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
 • tutvuda konkursi käigus tema poolt tehtud testide tulemustega ning saada teada teda puudutavatest komisjoni otsustest ;
 • taotleda konkursi korraldamise uue aja määramist seoses ootamatult tekkinud takistusega;
 • pöörduda kohtu poole.

 

 

Viimati uuendatud: 26. november 2020